Tổ công tác chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện làm việc tại xã Xuân Viên

Tại Xuân Viên, tổ công tác chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện Nghi Xuân do đồng chí Nguyễn Hải Nam phó chủ tịch UBND huyện chủ trì đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của địa phương, bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Trong lộ trình xây dựng NTM, đến nay Xuân Viên đã đạt 14/19 tiêu chí. Theo kế hoạch trong năm 2014 này, Xuân Viên phấn đấu đạt thêm 5 tiêu chí gồm: Thuỷ lợi; Văn hoá; Môi trường; Hệ thống chính trị xã hội; An ninh trật tự xã hội nông thôn.

                      

                             Đồng chí Nguyễn Hải Nam, PCTUBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thực tế cho thấy việc đánh giá của xã chưa bám theo quy định, quy chuẩn và Đồ án quy hoạch đã phê duyệt; trong số 14 tiêu chí được đánh giá đạt vẫn còn nhiều tiêu chí đạt  chưa bền vững do còn những hạn chế như: công tác phát triển sản xuất chưa có định hướng rõ, tạo đột phá, các mô hình chủ yếu là sản xuất quy mô nhỏ, tự cung, tự cấp, việc liên kết, liên doanh trong tổ chức sản xuất còn ít; công tác chỉnh trang vườn hộ, Khu dân cư chưa được quan tâm; tình trạng ô nhiễm môi trường trong Khu dân cư, trong chăn nuôi còn phổ biến; Cơ sở vật chất văn hoá chưa hoàn thiện….

Tại buổi làm việc, các  thành viên tổ công tác phụ trách từng lĩnh vực và các thành viên Ban quản lý của xã đã đánh giá nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM, nhất là việc huy động nguồn lực và xây dựng, phát triển sản xuất đồng thời đề nghị huyện sớm phân bổ nguồn vốn NTM năm 2014 và lồng ghép các chương trình, dự án, tạo điều kiện cho xã sớm hoàn thành các tiêu chí NTM; thảo luận, đưa ra những giải pháp, kế hoạch hoàn thành các tiêu chí trong năm 2014.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hải Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện đồng tình với các ý kiến đóng góp xây dựng của các thành viên, đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm vụ xây dựng NTM đặt ra trong năm 2014 đối với Xuân Viên vô cùng nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của địa phương. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu tổ công tác của huyện phối hợp với địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá, soát xét lại thực trạng các tiêu chí một cách chính xác, khách quan, đặc biệt là các tiêu chí đạt nhưng chưa bền vững và 5 tiêu chí chưa đạt, từ đó xác định khối lượng, nội dung cần thực hiện để đạt chuẩn năm 2014.

 

                                                                                                            Thanh Huyền