Theo quy định mới, Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân sẽ được chuyển sang địa chỉ chính thức là http://nghixuan.hatinh.gov.vn

Bạn hãy truy cập cổng thông tin điện tử bằng địa chỉ mới này. Trang web sẽ tự động chuyển sang địa chỉ mới ngay sau 5 giây nữa.... 

hoặc nhấn vào http://nghixuan.hatinh.gov.vn